Rechten van betrokkene onder de AVG

De AVG kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en biedt ze meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Welke rechten heeft de betrokkene onder de AVG?

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Het moet voor de betrokkene duidelijk zijn dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en dat dit op een behoorlijke en transparante manier plaatst vindt. Er bestaat een actieve informatieplicht naar de betrokkene. De AVG verplicht je daarbij o.a. de doelen, ontvangers en de periode te vermelden. Dit kan je bijv. realiseren door een privacy statement op je website te plaatsen. Let op: Verandert er iets aan de verwerking, dan moet ook daarover heldere informatie worden verstrekt.

 Recht van inzage (artikel 15 AVG )

Betrokkenen hebben het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Vraagt iemand om inzage, dan moet je dit op een duidelijke en begrijpelijke manier laten zien. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt. Zoals; om welke gegevens het gaat, wat het doel is van gebruik en de herkomst van de gegevens (indien bekend).

Recht op rectificatie (artikel 16 & 19 AVG)

Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 & 19 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen op verzoek van de betrokkene, onder andere indien:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de gegevensverwerking;
  • de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is;
  • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

 Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 & 19 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens – tijdelijk- niet verwerkt mogen worden. Dit recht kan worden uitgeoefend in het geval er een bezwaar is. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als de betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

  1. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
  2. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
  3. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wilt u meer weten over de rechten van de betrokkene of andere aspecten van de AVG? Mail: info@thelegalcompany.nl