De AVG: wat verandert er voor u als zorgaanbieder?

Goede kwaliteit van zorg is zorg die aansluit bij de zorgbehoeften van patiënten. Om uw patiënten te leren kennen, dient u toegang tot privacygevoelige informatie van uw patiënten te hebben. Het is goed voor te stellen dat uw patiënten alleen bereid zullen zijn hun gegevens aan u te verstrekken indien zij weten dat hun privacyrechten zullen worden gewaarborgd. Het zichtbaar naleven van de privacyrechten van patiënten bevordert de vertrouwensrelatie met uw patiënten en daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg die u kunt verlenen. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 maakt het voor u nog belangrijker om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van uw patiënten.

Nieuwe verplichtingen onder de AVG

De gegevens die in de zorg worden gebruikt, zien toe op de gezondheid van patiënten en zijn daarmee van gevoelige aard. Voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens gelden extra strenge eisen. De bestaande privacy-eisen waar zorgaanbieders aan moeten voldoen, zijn vastgelegd in diverse wetten zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Deze bestaande regels worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. Zo gelden onder de AVG nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt. In veel gevallen zult u ook verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Daarnaast legt de AVG meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen (de verantwoordingsplicht). Indien de AP daarom vraagt, moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u verwerkingen aan de belangrijkste beginselen van verwerkingen voldoen: rechtmatigheid, juistheid, transparantie en doelbinding. Ook moet u kunnen laten zien dat u voldoende technische en organisatorische maatregelen hebt getroffen om de persoonsgegevens van uw patiënten te beveiligen.

De verantwoordingsplicht betekent onder meer dat uw organisatie:

  • Persoonsgegevens alleen mag verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is;
  • Persoonsgegevens alleen mag verwerken indien de betrokkene op de hoogte is van de verwerking en hoe dit gebeurt;
  • Niet meer persoonsgegevens mag verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking;
  • Persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking;
  • Ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en maatregelen moet nemen om onjuiste persoonsgegevens te wissen of te rectificeren;
  • De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens moet beperken.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) actief toezien op de naleving van deze regels uit de AVG en loopt u het risico op forse boetes (tot 20 miljoen euro), reputatieschade en claims van patiënten. Om deze risico’s te minimaliseren, dient u al vóór 25 mei 2018 in beweging te komen en actief bezig te zijn met de implementatie van de AVG in uw organisatie.

Privacy proof

De AVG-implementatie is een kostbaar en tijdrovend proces. Met name voor bedrijven uit het MKB die weinig personeel hebben.

The Legal Privacy Company helpt u om tijdig passende maatregelen te treffen om aan de AVG te voldoen. Dat doen we o.a. door een privacy nulmeting binnen uw organisatie uit te voeren. Van deze nulmeting maken wij een rapportage waarin we benoemen welke onderdelen binnen uw organisatie nog niet privacy proof zijn en u concrete verbeteradviezen geven.

Daarnaast bieden wij u een online portaal aan waarmee u op elk gewenst moment toegang tot alle benodigde informatie omtrent de (nieuwe) privacywetgeving heeft. Zo wordt en blijft u privacy proof richting uw patiënten.

Ook kunnen de juristen van The Legal Privacy Company u helpen indien u specifieke vragen over de implementatie van de AVG binnen uw organisatie heeft.

Wilt u meer weten over The Legal Privacy Company of een offerte voor een nulmeting aanvragen? Bel dan naar 020-3450152 of mail naar info@thelegalprivacycompany.com